Stanovy RŠ

 

STANOVY SDRUŽENÍ ROVNÝCH ŠANCÍ, z. s.

 

Čl. I  Název a sídlo

Sdružení rovných šancí, z. s. se sídlem
Dolní 234  Uherský Brod  PSČ 688 01

Zkrácený název: SRŠ z. s.

Čl. II  Územní působnost

Územní působnost spolku zahrnuje celé území Zlínského kraje. Spolek působí především v obcích Uherskobrodska.

Čl. III  Účel spolku

Účelem spolku je přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením a jejich inkluzi do společnosti prostřednictvím následujících aktivit.

Spolek obhajuje a prosazuje oprávněné zájmy a potřeby osob se zdravotním postižením a jejich rodin v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy, NRZP ČR a ostatními organizacemi a institucemi usilujícími o zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením.

Navrhuje orgánům státní správy a samosprávy legislativní opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením, posuzuje jejich opatření a zaujímá k nim stanoviska.
Navrhuje své zástupce do pracovních orgánů a komisí státní správy a samosprávy, zvláště k řešení antidiskriminačních opatření a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením.
Zajišťuje poradenskou, osvětovou, vzdělávací a ediční činnost, organizuje společenský život a kulturní aktivity, poskytuje služby. K tomu zřizuje příslušná zařízení.
Uskutečňuje, v souladu s platnými právními normami, aktivity s cílem získat finanční a materiální prostředky k plnění úkolů vyplývajících z těchto stanov.
Ve své činnosti se řídí Stanovami, Organizačním řádem, Jednacím řádem a ostatními vnitřními normami.

Čl. IV  ČLENSTVÍ

Členem sdružení se může stát každý občan žijící či pracující na území Uherskobrodska, který schvaluje stanovy spolku.
Členství je individuální, kolektivní a čestné.
Přijetí člena schvaluje Rada spolku
Práva členů:
Volit a být volen do orgánů spolku
Povinnosti členů:
Řídit se stanovami a ostatními vnitřními normami spolku
Podle svých možností pomáhat uskutečňování programu spolku
Plnit dobrovolně přijaté závazky a úkoly
Chránit dobré jméno spolku na veřejnosti
Spoluvytvářet vztahy přátelství porozumění a vzájemné úcty uvnitř spolku
Platit členské příspěvky
Členství zaniká:
Vystoupením ze spolku
Zrušením členství pro více jak dvouleté nezaplacení členského příspěvku
Úmrtím
Vyloučením

Čl. V  Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Statutárním orgánem je jeho předseda. Ostatními orgány jsou:
Rada Spolku
Kluby
Kontrolní komise
Členská schůze se schází 1krát ročně. Při počtu členů do 50 tvoří Členskou schůzi všichni členové. Při počtu členů nad 50 tvoří Členskou schůzi delegáti volení na členských schůzích klubů. Klíč pro volbu delegátů stanoví Rada Spolku. Členskou schůzi svolává předseda Rady Spolku nejméně 21 dnů před jejím konáním.
Členská schůze stanoví výši členského příspěvku.
Členská schůze volí v tajném hlasování samostatně předsedu Rady Spolku a místopředsedu. Ostatní členy Rady Spolku pak volí rovněž tajně na společné kandidátce. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny přítomných. Funkční období je dva roky. Aklamací volí předsedu Revizní komise a další dva její členy.
Členská schůze schvaluje změnu stanov a schvaluje zrušení členství a vyloučení ze Spolku.

Čl. VI  Rada spolku

Rada řídí činnost Spolku mezi jednotlivými zasedáními Členské schůze
Radu Spolku tvoří předseda, místopředseda, jednatel, hospodář a předsedové klubů
Předseda Rady Spolku je jeho statutárním zástupcem. Řídí činnost Rady a zastupuje Spolek navenek.
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
Rada se schází nejméně 4krát ročně. O svých jednáních pořizuje zápis.

Čl. VII  Kluby spolku

Klub je vnitřní organizační jednotkou Spolku.
Kluby se ustavují zpravidla podle druhu zdravotního postižení nebo podle místa svého bydliště. O ustavení klubu rozhoduje Rada Spolku. Minimální počet členů klubu je 10.
Klub organizuje odborné a společenské aktivity svých členů a volí delegáty na Členskou schůzi.
Činnost klubu řídí tříčlenný výbor v čele s předsedou volený členskou schůzí klubu na dva roky.
Předseda Klubu je z titulu své funkce členem Rady Spolku.
Členskou schůzi klubu svolává předseda klubu jedenkrát za rok.

Čl. VIII  Finanční a hmotné prostředky

Spolek hospodaří s finančními a hmotnými prostředky, které potřebuje k zajištění své činnosti. Získává je především z:
členských příspěvků,
darů,
výtěžku kulturních, společenských, vzdělávacích v souladu s článkem IV těchto stanov,
dotací a grantů obcí, kraje, státu a dalších poskytovatelů,
výnosu vlastních zařízení.
Finanční prostředky jsou uloženy na účtu v peněžním ústavu.
Nakládání s finančními prostředky a majetkem se řídí platnými právními předpisy a Stanovami a ostatními vnitřními normami spolku.
Hospodaření s dotacemi a dalšími finančními prostředky se děje podle pravidel, které stanoví poskytovatel dotace, jemuž náleží právo kontroly.
Odpovědnost za nakládání finančním a hmotným majetkem nese Rada spolku, případně její pověřený člen.
Hospodaření spolku se řídí ročním rozpočtem, který schvaluje Členská schůze.

Čl. IX  Kontrolní komise

Kontrolní komise kontroluje vedení účetnictví a hospodaření s majetkem spolku, dodržování Stanov a ostatních vnitřních norem.
O provedených kontrolách pořizuje zápis, se kterým seznamuje Radu spolku a Členskou schůzi. Předkládá návrhy a opatření a nápravu zjištěných nedostatků, šetří stížnosti, podněty, oznámení.
Kontrolní komise má 3 členy.
Kontrolní komise se schází nejméně 2krát ročně. Její jednání svolává a řídí její předseda.
Předseda Kontrolní komise se zúčastňuje jednání Rady spolku s hlasem poradním.

Čl. X  Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost: ode dne schválení Členskou schůzí

V Uherském Brodě dne 9. 12. 2021

Zapsala: Anna Chovancová Martinková
Ověřil: Blažková Monika

 

 

Prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených ve společnosti